E-LIVRAT CURIER (în cele ce urmează E-LIVRAT/E-LIVRAT CURIER/E-LIVRAT AZI 1H, 2H, 4H SAU 6H/E-LIVRAT A-2A ZI/E-LIVRAT NATIONAL) oferă și prestează servicii postale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal, având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiții:

E-LIVRAT CURIER acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) şi optional ale expeditorului, mai puțin în cazul serviciului contraramburs, în cazul căruia și datele expeditorului sunt obligatorii.

Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul E-LIVRAT, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile E-LIVRAT CURIER, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzatoare și etichetarea acesteia.

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale:

Condiții de dimensiuni și greutate:

Dimensiunile și greutatile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;
60 cm x 50 cm x 30 cm. pentru colete, greutate maximă 50 kg

Condiții de ambalare

Pentru a fi acceptate în rețeaua poştală, trimiterile poștale trebuie să îndeplineasca următoarele condiții de ambalare:
– Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care să nu permită vizualizarea conținutului, și care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului,
– Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări successive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.
– Sa respecte indicațiile de ambalare publicate pe site-ul societății e-livrat.ro, în punctele de acces E-LIVRAT CURIER SRL sau specificate în contractul încheiat cu expeditorul.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. E-LIVRAT CURIER SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

E-LIVRAT CURIER nu raspunde pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:
– bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
– ambalaje ce prezinta inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
– bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
– bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichitati, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

E-LIVRAT CURIER refuză preluarea trimiterilor postale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare E-LIVRAT CURIER.

E-LIVRAT CURIER SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale interne și internationale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depași valoarea declarata de către expeditor (în schimbul unei taxe de 2% din valoarea declarată), şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, E-LIVRAT CURIER SRL având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri postale interna este de 40.000 RON.

E-LIVRAT CURIER SRL furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate interne si internationale. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs Cont Colector este RON sau moneda locală a țării destintare.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs în numerar, poate fi RON sau altă valuta.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

E-LIVRAT CURIER a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește furtul, pierderea, distrugerea parțială totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, de returnare etc,). Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunzatoare a serviciului poștal) poate formula o reclamație scrisă prin depunere personală la oricare dintre locațiile E-LIVRAT CURIER, prin e-mail pe adresa customer@e-livrat.ro, telefon 0736 590 097 / 0737 590 097.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie AWB, a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reclamația se analizează și se solutionează individual, pentru fiecare trimitere poștala în parte.

Departamentul Relații cu Clienții înregistrează fiecare reclamație și confirmă reclamantului primirea acesteia în funcție de modul cum a fost primită, astfel: prin eliberarea/înmanarea unui număr de înregistrare în cazul reclamaţiilor depuse personal, telefonic (SMS), prin e-mail, dacă reclamantul face publică adresa sa de e-mail sau solicită acest lucru, prin completarea corespunzatoare și semnarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediată în plic prin intermediul serviciului confirmare de primire, respectiv prin adresa de răspuns în cazul reclamației primite prin intermediul oricărui serviciu poștal distinct de serviciul Confirmare de primire atunci când există o solicitare expresă în acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclamației, se va ține seama de solicitarea acestuia.

Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații” și solicitantul va fi despagubit în funcție de tipul serviciului ales, cu valoare declarată sau nedeclarată, în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației, fără a se depași termenul de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Dacă reclamația este întemeiată, despagubirea se acordă cash (în numerar) la cea mai apropiată locatie E-LIVRAT CURIER, prin mandat poștal sau prin viramentent bancar, dacă solicitantul este persoană fizică, iar dacă solicitantul este persoană juridică, despagubirea se va acorda prin ordin de plată sau prin compensare. Reclamația se va considera întemeiată dacă potrivit dispozițiilor legale și prevederilor acestui document, E-LIVRAT CURIER este obligat să acorde despagubiri.

În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postală este obligat să transmită reclamațiile primite, spre soluționare, furnizorului care a preluat trimiterea poștală respectivă.

E-LIVRAT CURIER SRL răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

E-LIVRAT CURIER SRL răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, E-LIVRAT CURIER SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

Pierderea completă a continuțului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale E-LIVRAT CURIER SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

În următoarele cazuri E-LIVRAT CURIER este exonerat de răspundere:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale (de exemplu registratura)

– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

E-LIVRAT CURIER SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne si a celor din prezentul document.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC E-LIVRAT CURIER SRL cunoaște importanța datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC E-LIVRAT CURIER SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC E-LIVRAT CURIER SRL sub brand-ul: E-LIVRAT CURIER.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal

SC E-LIVRAT CURIER SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

– administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul e-livrat.ro.
– activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul e-livrat.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.
– reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC E-LIVRAT CURIER SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
– activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul e-livrat.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.
– in scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Conform Regulamentului orice persoana fizica poate exercita urmatoarele drepturi:

– de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
– de acces la datele cu caracter personal;
– de rectificare a datelor cu caracter personal;
– de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
– de a obține restricționarea prelucrării;
– la portabilitatea datelor;
– de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
– de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
– de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP;
– de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Aceste drepturi se pot exercita trimițând e-mail către SC E-LIVRAT CURIER SRL prin accesarea formularului de contact la adresa e-livrat.ro/contact, în scris la următoarea adresă de poștă: ……………………………………., București sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) dataprotection@e-livrat.ro.

Ora maxima de inregistrarea a unei comenzi se face dupa urmatorul program:

Utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acceptarea că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră de cookie-uri.